Regulamin i polityka prywatności

§1 Definicje

 

 1. Sprzedawca – Pełna Chata Anna Gustowska, NIP: 5882202724 , REGON: 220683158.
 2. Adres e-mail: sklep@pelna-chata.com.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, których opis jest dostępny na Karcie produktu.
 4. Produkt na zamówienie – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, które nie są na stanie magazynowym, głównie z potrzeby ich indywidualnego dostosowania do jednostkowych potrzeb Kupującego oraz sprowadzenia od Producenta. W przypadku produktów na zamówienie Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania umowy (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Kupujący/ Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.
 9. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 11. Punkt Odbioru – sklep stacjonarny Sprzedającego, znajdujący się pod adresem Gdynia, ul. Wielkopolska 61.
 12. Wykonawca – zewnętrzna firma, przy pomocy której Sprzedawca może wykonywać usługi na rzecz Klientów.
 13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Termin realizacji – podana w informacji zwrotnej, mailowej liczba dni roboczych potrzebnym w celu realizacji konkretnego zamówienia. Termin realizacji Produktów na zamówienie może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 16. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 17. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  4. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 18. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Kupujący ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia, wyrażając zgodę na otrzymanie Newslettera. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 11. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Sprzedawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

§3 Zawarcie umowy

 1. Zamieszczone na stroni internetowej Sprzedającego treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty na zamówienie, reprezentowane w Sklepie Internetowym, są wykonywane po zawarciu umowy na zasadach, opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Polityki Prywatności oraz Regulaminu. Akceptacja jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji uniemożliwia dokonanie realizacji zamówienia.
  6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. W ramach zamówienia Klient wskazuje m.in. kod pocztowy, który stanowi podstawę określenia kosztu i sposobu obsługi zlecenia jak również podaje swoje dane identyfikacyjne, w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 6. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 7. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” widoczny w formularzu zamówienia.
 8. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi;
  2. płatność elektroniczną;
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy;
 9. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 10. Sprzedający przyjmuje do realizacji zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości. Brak płatności w ciągu 24 godzin od akceptacji zamówienia przez Klienta oznacza anulowanie zamówienia.
 11. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia i płatności poprzez wyświetlenie strony potwierdzenia zamówienia oraz przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 12. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 13. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w informacji, zwrotnej, mailowej, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego oraz potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§4 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej – w zależności od ilości, wielkości i wagi zamówionego towaru;
  2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Jeżeli Dostawa pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie o przekazaniu Towaru do punktu odbioru osobistego Sprzedawcy, wskazując jednocześnie termin na jego odbiór.

 

§5 Dokumenty rozliczeniowe

 

 1. Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów i usług wystawiając fakturę VAT.
 2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta (w tym z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP), Sprzedający uznaje, że dokonuje tego w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako prowadzącego działalność gospodarczą.
 3. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

 

§6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (dalej: Prawo konsumenckie) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej z pełnowartościowym towarem od Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 8. W przypadku produktów na zamówienie Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 9. Konsumentowi również nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§7 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy, wysłane na adres e-mail Sprzedawcy sklep@pelna-chata.com, a także bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy.
 4. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
 5. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer zamówienia (jeśli nim dysponuje), datę realizacji zamówienia, adres Klienta, powód reklamacji oraz przekazać kopię listu przewozowego lub protokołu wykonania usługi (jeśli nimi dysponuje).
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 15. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 16. Sprzedawca (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu dostarczenia Towarów lub wykonania usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód.

 

§8 Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.

 

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://pelna-chata.com/regulamin/

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 5. Sprzedawca dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Niezależnie od tego, Sprzedawca informuje, że Klienci będący konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. W przypadku Klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2021 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

(nie obowiązuje w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towaru na zamówienie – art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)

 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym odstępuję od umowy (numer zamówienia) ………………………………………………………. sprzedaży następujących produktów ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nazwa towaru, nr artykułu, ilość, cena)

 

Data dostawy/odbioru (w przypadku zwrotu produktów) …………………………………………………..

 

Zwrotu towaru dokonam (należy zaznaczyć właściwe pole)**

osobiście – zwrot do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy.

poprzez odesłanie – zwrot wyłącznie na adres sklepu Sprzedającego.

 

**Sprzedawca nie organizuje zwrotów produktów. Bezpośrednie koszty zwrotu poprzez odesłanie (lub osobiste dostarczenie) ponosi Klient. W zależności od rodzaju produktu koszty takie mogą okazać się wysokie.

 

Data:

…………………………..

Podpis:

……………………………………………

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1 DEFINICJE

 

Administrator – Pełna Chata Anna Gustowska, ul. Wielkopolska 61, 81-531 Gdynia, NIP: 5882202724, REGON: 220683158

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strona – strona internetowa prowadzony przez Administratora pod adresem: pelna-chata.com;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności;

 

2 CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora różnią się w zależności od procesu, w jakim przetwarzanie to występuje.

 

2.1 KORZYSTANIE ZE STRONY

Podczas korzystania ze Strony Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie oraz dla celów analitycznych i statystycznych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia oraz wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do wykonania usługi, a następnie przez okres związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń.

 

2.2 OFERTOWANIE

Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie ofert handlowych dla zawarcia umowy. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy dane do 1 miesiąca po zakończeniu terminu obowiązywania oferty. W przypadku nieokreślenia terminu obowiązywania oferty – przez okres 3 miesięcy od ostatniego kontaktu.

 

2.3 ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umów i świadczenie lub korzystanie z usług na ich podstawie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

2.4 FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator przetwarza dane udostępnione w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na inne podane w formularzu pytania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie zgody / na żądanie oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interes Administratora, który stanowi konieczność zapewnienia właściwej obsługi osób odwiedzających Stronę.

 

2.5 NEWSLETTER

Administrator przetwarza dane podczas wysyłki newslettera (w formie wiadomości elektronicznych, mogących zawierać informacje handlowe) dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przetwarzane są przez maksymalny okres 2 lat od daty wprowadzenia Państwa danych wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

 

2.6 KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE

Administrator przetwarza dane podczas w celu przeprowadzenia konkursu / akcji promocyjnej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, przyznania i wydanie bonusów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres, w którym konkurs/akcja będzie prowadzona, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwie w konkursie / akcji promocyjnej

 

2.7 MARKETING BEZPOŚREDNI PRODUKTÓW I USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (MAIL, TELEFON, SMS)

Administrator przesyła wiadomości elektroniczne zawierające informacje marketingowe, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przetwarzane są przez maksymalny okres 2 lat od daty wprowadzenia Państwa danych wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

 

2.8 USTALANIE, DOCHODZENIE ORAZ OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Administrator przetwarza Państwa dane w celu windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych oraz obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora stanowi konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

3. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

3.1 PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
3.1.1 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
3.1.2 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
3.1.3 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
3.1.4 sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
3.1.5 trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych osób kontaktujących się ze Administratorem lub osób, z którymi kontaktuje się Administrator:

 

 • dane identyfikacyjne (w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwa firmy, NIP, numer REGON) oraz dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny, adresy placówek handlowych),
 • dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),
 • dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT,
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności adresy IP, pliki tekstowe,
 • inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione;

 

5. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Wszelkie dane pozyskiwane są przez Administratora w następujący sposób:

 

 • informacje podawane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa (np. w formularzu kontaktowym, w formularzu zamówienia, podczas rozmowy telefonicznej, podczas zawierania i realizacji umowy, świadczenia usług);
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności: adres IP, pliki tekstowe;
 • ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), bazy REGON;

 

6. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora:

 

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi m.in. księgowe, kadrowe, rekrutacyjne, prawne, windykacyjne, IT, infrastruktury, przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

 

1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem;

 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;

 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z koordynatorem do spraw ochrony danych osobowych na adres mailowy: sklep@pelna-chata.com

8. PRZETWARZANIA DANYCH POZA TERYTORIUM UE

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) (dalej: EOG) w związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi posiadającymi siedzibę poza EOG (Ukraina) oraz świadczeniem usług na rzecz Administratora w zakresie IT i infrastruktury. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony w przypadku ich przekazywania Państwa danych poza EOG, Spółka stosuje w umowach z odbiorcami danych standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

10. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@pelna-chata.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Administrator wyznaczył koordynatora do spraw ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: pelnachata@pelna-chata.com we wszystkich sprawach dotyczących Pani / Pana danych osobowych. Koordynator do spraw ochrony danych osobowych nie pełni funkcji inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37-39 RODO.

 

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 02.01.2021.